Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 1 | Bedrijfsomschrijving

HeartSease richt zich op online hulp binnen het werkveld van slachtoffers van narcistisch/psychisch/emotioneel misbruik binnen partner relaties. HeartSease is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 89701593

Artikel 2 | Definities

Opdrachtnemer is in deze HeartSease die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar online diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van HeartSease. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per email bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens, emailadres, bankrekeningnummer en eventueel telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4 | Betalingen

Alle prijsopgaven door opdrachtnemer op website geplaatst, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever via een online bestelling via de online betaalknop en betaling via één van de internetbankier mogelijkheden is ontvangen en vastgelegd (of door overmaking van factuurbedrag op bankrekeningnummer van HeartSease). In de overeenkomst kunnen mogelijk en wanneer nodig, nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden door online betalingen via Mollie of overmaking op bankrekeningnummer van HeartSease IBAN NL91 KNAB 0257 2186 96  t.n.v. HeartSease, na versturen van de factuur via email aan de client of via de online / internetbankieren betaalknop. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is in het geval van factuur via email, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd voor wat betreft persoonlijke sessies via videobellen. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. Na aankoop van een online cursus heeft de opdrachtgever tot en met twaalf maanden na de datum van aankoop toegang tot de online omgeving van het traject. Twaalf maanden ná aankoop vervalt het recht op toegang tot de content van het traject.
Na aankoop van een persoonlijke videobel sessie heeft de opdrachtgever recht op 1 videobel sessie op de aangeven gewenste datum.

Artikel 8 | Annuleringen door opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging op tijd door te geven aan opdrachtgever. Bij annulering van een los bestelde persoonlijke sessie via videobellen geldt; tot 6 uur voor aanvang van de sessie zijn er geen annuleringskosten. Bij annulering binnen 6 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.

Als de opdrachtgever een online cursus heeft gekocht waarbij hij/zij toegang krijgt tot de online cursus, kan de opdrachtgever deze aankoop tot 14 dagen na aankoop annuleren en wordt het bedrag terug gestort op rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer hiertoe via email info@heartsease.nl een annuleringsverzoek doen. Vanaf 14 dagen na aankoop van de online cursus is er geen annulering en/of terugbetaling meer mogelijk.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om losse persoonlijke sessies te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering per email te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van 1 op 1 sessies via videobellen

Afspraken die verplaatst moeten worden, moet deze minstens 4 uur voor aanvang van de persoonlijke videobel sessie via info@heartsease.nl worden verzocht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak zonder overleg, worden de kosten voor het gesprek 100% in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de content van de online trajecten en niets van de blogartikelen op deze website mag worden verveelvoudigd, gedeeld, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartSease. Ook het gebruik van merk- en productnamen van HeartSease in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Bij ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal HeartSease bij overtreding juridische stappen nemen.

Artikel 10 | Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de persoonlijke sessies. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een persoonlijke videosessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht per email aan info@heartsease.nl  kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!